De kleine lettertjes

— De algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Deze e-commerce webshop van Keizer Kat biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar winkel online aan te kopen.

Alleen deze algemene voorwaarden (voorwaarden), naast eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (klant).

Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, incl. BTW.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aaangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  Kennelijke vergissingen of fouten binden Keizer Kat niet.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv maten, kleur beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken we de klant om vooraf contact op te nemen via

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door Keizer Kat.

Keizer Kat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijzen: Kredietkaart, Bancontact, Kbc betaalknop, Belfius betaalknop en waardebonnen uitgegeven door Keizer Kat.

Keizer Kat is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

ARTIKEL 5: LEVERING

Levering enkel mogelijk in België en Nederland.

De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van benadering en is geenzins bindend voor Keizer Kat.

Wanneer een bestelling wordt geplaatst, dient de betaling integraal te zijn betaald vooraleer Keizer Kat overgaat tot verzending of afgifte van de bestelling.

Bestellingen via de webshop kunnen geleverd worden of worden afgehaald in de winkel van keizer Kat tijdens de openingsuren.

De verzendingskosten komen ten laste van de klant. Wanneer een bestelling een bedrag van €50 overstijgt, is de verzending gratis.

Keizer Kat streeft haar pakjes te verzenden binnen de 2 werkdagen. Keizer Kat is afhankelijk van de koerierdienst (BPOST) wat betreft de leveringstermijn. De klant is er zich van bewust dat de uitvoerings- en leveringstermijn steeds benaderend is. Deze termijnen verbinden Keizer Kat niet.

Laattijdige uitvoering kan nooit een aanleiding geven tot schadevergoeding, noch verleent de klant het recht om de uitvoering van zijn/haar verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Keizer Kat.  De levering en het transport vinden plaats op risico van de klant.

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Keizer Kat.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroeingsrecht uit te oefenen, moet de klant, Keizer Kat via een ondubbelzinnige verklaring (bv schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn /haar beslissing de overeenkomst te herroepen.

De klant moet de goederen onmiddelijk terugzenden of overhandigen na zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening voor de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Keizer Kat zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering.

Enkel artikelen die onbeschadigd, ongebruikt, onbevlekt, vrij van kattenhaar, samen met alle toebehoren, factuur of aankoopbewijs bevinden, kunnen worden teruggenomen.

ARTIKEL 8: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.elke commerciële garantie laat deze rechten onvermindert.

Om een beroep te doen op garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Keizer Kat en het artikel op zijn/haar kosten terug te bezorgen aan Keizer Kat.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Keizer Kat zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciêle en/of wettelijke)  garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

ARTIKEL 10: PRIVACY POLICY

Keizer Kat behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (bv via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).

De gegevens zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levensfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten alle tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen via

ARTIKEL 11: AANTASTING GELDIGHEID -niet- verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aanpassen.  Het nalaten op gelijk welk moment door Keizer kat om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 12: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Keizer Kat.

In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK WET

Het Belgisch recht is van toepassing.  De rechtbanken van de woonplaats van keizer Kat zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Keizer kat kan zich wenden tot het ODR-platform

Kattenhotel Keizer Kat Kattenhotel Keizer Kat